Janiewice: Wszystko w rękach wójta…

Aż trzy godziny trwała rozprawa administracyjna dotycząca wydania pozwolenia na budowę chlewni w Janiewicach.

Wzbudziła tak duże zainteresowanie, że z uwagi na ilość osób chcących się jej przysłuchać, posiedzenie przeniesiono na salę konferencyjną Urzędu Miejskiego w Sławnie. Rozprawę prowadził Artur Cirug – wicewójt gminy Sławno.

Postępowanie, na wniosek Mariusza Kucharskiego i Wojciecha Kucharskiego prowadzi Wójt Gminy Sławno. O konieczności przeprowadzenia rozprawy administracyjnej zdecydowano z powodu bardzo dużego zainteresowania ze strony lokalnej społeczności. W rozprawie udział wzięły 53 osoby, w tym mieszkańcy miejscowości: Brzeście Smardzewo, Gwiazdowo, Janiewice, Żukowo, inwestorzy, przedstawiciele Urzędu Gminy oraz dr inż. Małgorzata Friedrich – Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza ZUT w Szczecinie, która omówiła zagadnienia związane z problematyką odorów będących następstwem planowanej budowy chlewni.

Swoje stanowiska przedstawił inwestor i reprezentujący go Adam Sito ze Słupska – autor raportu o oddziaływaniu na środowisko. W imieniu mieszkańców pytania zadawali Krzysztof Jędrzejczyk i Karolina Kądziołka.

Rozprawa administracyjna miała na celu uzgodnienie stanowiska stron postępowania, co do możliwości wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Teraz decyzja należy do Wójta Gminy Sławno. Protokół z rozprawy podany będzie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy.